Disclaimer

BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website wordt beheerd door CONCEPT ALU : Vereenvoudigde naamloze vennootschap (“Société par Actions Simplifiées”) met een kapitaal van 100.000 euro.

SIRET-nummer

38011842200035 Hoofdzetel: Parc Ekho – 02 Rue Floriane – 85500 Les Herbiers, Frankrijk. Tel. : +33 (0)2.51.92.91.91 – Fax : +33 (0)2.51.92.97.95

GENDERGELIJKHEIDSINDEX

Score van 79 op 100 voor het jaar 2020.

CREDITS

https://preprod.conceptalu.com is het officiële internetadres van de website van CONCEPT ALU. Verantwoordelijke uitgever : Yoann ARRIVE. De website is gerealiseerd door SEIZE : www.agenceseize.fr

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Iedereen die toegang heeft tot de website van CONCEPT ALU (https://preprod.conceptalu.com) (hierna “de Website”) verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Iedereen die de Website bezoekt, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verspreidt, gebruikt en/of overdraagt. Hij verbindt zich er in dit verband toe de geldende Franse regelgeving na te leven, in het bijzonder die met betrekking tot duidelijk ongeoorloofde inhoud (inbreuken op de goede zeden, aanzetten tot rassenhaat, pedofilie …) of de bescherming van de rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten …). CONCEPT ALU is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens of inhoud verspreid door een andere persoon en die, in het bijzonder, niet voldoet aan de geldende regelgeving. Het plaatsen van een hyperlink naar de Website vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van CONCEPT ALU. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor websites met een hyperlink naar de Website en wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik ervan af. De Website is onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechtbanken zijn als enige bevoegd in geval van een geschil.

EIGENDOMSRECHTEN – COPYRIGHT

De presentatie en de inhoud van de website https://preprod.conceptalu.com/ vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten op het auteursrecht en de intellectuele en industriële eigendom. De namen of benamingen en logo’s zijn, tenzij anders aangegeven, geregistreerde handelsmerken. De creaties die op de Website kunnen voorkomen – tekeningen, foto’s, beelden, teksten, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en andere weergegeven documentatie – zijn onderworpen aan het auteursrecht en de industriële en/of intellectuele eigendomsrechte. Naargelang het geval zijn ze eigendom van CONCEPT ALU of van derden die CONCEPT ALU toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Er mag geen enkele gedeeltelijke of volledige commerciële exploitatie, reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, commercialisatie van deze elementen (met inbegrip van deze die kunnen worden gedownload of gekopieerd) worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CONCEPT ALU, met uitzondering van het gebruik voor privédoeleinden dat onderworpen is aan andere of zelfs meer beperkende bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Naast het auteursrecht is de schending van een van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten een inbreuk op het merkenrecht. Die inbreuk kan worden bestraft met maximaal 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

CONCEPT ALU informeert u dat de direct of indirect nominatieve gegevens (naam, e-mail …) verzameld op de Website en noodzakelijk voor het functioneren van bepaalde toepassingen (e-mail, contacten …) beschermd zijn door de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd “Loi Informatique et Libertés”. Deze gegevens, bestemd voor CONCEPT ALU, kunnen worden bewaard, automatisch verwerkt en gebruikt, onder meer om contact met u op te nemen en u te informeren over het bestaan van onze producten, diensten en aanbiedingen in het kader van onder meer commerciële en/of marketingacties. CONCEPT ALU kan de verzamelde gegevens aan derden doorgeven, onder meer aan sommige van onze technische dienstverleners, zodat deze de goede werking van de Website kunnen garanderen. In toepassing van artikel 16 van voornoemde wet is de website https://preprod.conceptalu.com aangegeven bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)”. Voor alle informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens, onder meer de uitoefening van uw recht op toegang, rectificatie en schrapping, kunt u een brief sturen naar: CONCEPT ALU – Parc Ekho – 02 Rue Floriane – 85500 Les Herbiers, Frankrijk COOKIES: De server van de website https://preprod.conceptalu.com/ gebruikt geen cookies.

COOKIEBELEID

De analytische cookie Realytics is een cookie die het bezoek en de statistieken meet – en dus volgens de CNIL vrijgesteld van toestemming – en gebruikt wordt om de effectiviteit van de digitale tv-campagnes van adverteerders te meten. Naast metingen biedt Realytics ook geavanceerde oplossingen voor optimalisatie of het meten van bezoek waarvoor mogelijk de vrijelijke, expliciete en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker vereist is. Realytics wordt dan een gegevensprovider voor de partners van de adverteerder, die erop moet toezien dat de operationele partner de regels naleeft. In beide gevallen verbindt de Realytics-cookie zich ertoe de verzamelde gegevens te respecteren en geen persoonlijke of gevoelige gegevens te verzamelen. U kunt zich afmelden door naar de afmeldingspagina van Realytics te gaan.